Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Diversiteitsbeleid


De regierol van gemeenten wordt steeds complexer. Door decentralisatie vanuit de landelijke overheid vallen steeds meer taken onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. In het sociale domein zijn transities gaande op het gebied van: zorg, ondersteuning, jeugd en werk.

Deze transities in het sociale domein hebben tot gevolg dat gemeenten, professionals en vrijwilligers anders moeten gaan werken. Samenwerking, een goede regievoering en betrokkenheid van actieve en zelfredzame burgers, worden belangrijker.

Integratiebeleid wordt ook onderdeel van het algemene overheidsbeleid. De Nederlandse samenleving bestaat uit verscheidenheid. Verschillende nationaliteiten vormen vandaag de dag de Nederlandse samenleving. Dit betekent een verschuiving van de specifieke benadering van bepaalde groepen naar een generieke aanpak voor alle burgers. Er wordt verwacht geen specifiek beleid meer te voeren voor bepaalde doelgroepen, maar een generiek beleid. Algemeen waar het kan en specifiek waar nodig.

Het kabinet neemt daarmee afstand van het relativisme in het concept van de multiculturele samenleving. Het beleid gaat nu uit van één samenleving die weliswaar, mede onder invloed van de migranten die zich hier vestigden, verandert, maar die niet inwisselbaar is voor welke andere samenleving dan ook.

Iedereen moet zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving en dezelfde rechten hebben. Dit pleit voor algemeen beleid − maar tegelijkertijd rijst de vraag:

Hoe kan er binnen een generieke aanpak toch aandacht blijven bestaan voor specifieke thema's of problemen die in bepaalde (delen van kwetsbare) groepen spelen?

Hoewel er onmiskenbaar sprake is van integratie en hoewel vele migranten met succes hun weg hebben weten te vinden binnen de economie, de cultuur, de politiek en het onderwijs, domineert de zorg over dat deel van de migranten dat er niet in slaagt in Nederland een zelfstandig bestaan op te bouwen. Te veel kinderen groeien op in slecht functionerende gezinnen in een omgeving waar werkloosheid, schulden, schooluitval en crimineel gedrag aan de orde van de dag zijn. Bij dat alles groeit de zorg dat de integratie op sociaal-cultureel terrein achterblijft en dat tegenstellingen zich bestendigen en verharden.

Te denken valt aan:

 • Grotere waarde aan eigen niet-westerse culturele waardensysteem.
 • Moeilijke opvoedbaarheid tussen twee culturen en de eventuele nadelige gevolgen.
 • Onvoldoende ondersteuning tijdens het onderwijs.

De gevolgen hiervan kunnen groot zijn:

 • Huiselijk geweld
 • Eergerelateerd geweld
 • Huwelijksdwang
 • Achterlating in land van herkomst
 • Kindontvoering naar land van herkomst
 • Vroegtijdig schoolverlating
 • Zelfmoord
 • Crimineel gedrag

Gemeenten die deze specifieke problematiek onderschrijven staan dus voor de taak om − waar een specifieke aanpak vereist is – deze te integreren in het reguliere beleid. Oftewel, binnen deze nieuwe, algemene benadering is het van belang de diversiteit in onze samenleving niet uit het oog te verliezen. Om alle(groepen van) burgers − met al hun onderlinge verschillen te bereiken en tot optimale participatie te brengen, moet het diversiteitsperspectief geïntegreerd en verankerd worden in het hele beleid. Er bestaat geen beleidsterrein waarbij diversiteit geen rol speelt. Door de genoemde specifieke aanpak effectief uit te voeren en te integreren binnen het reguliere beleid, zal dat een positieve uitwerking hebben voor de transities zorg, ondersteuning, jeugd en werk.

Project 'Niemand Uit Beeld'

Zijn gemeenten en maatschappelijke organisaties optimaal toegankelijk voor burgers? Lang niet altijd. Ook het aanbod is vaak niet goed afgestemd op de behoeften van een diverse samenleving.

ECS wil met behulp van het project 'Niemand uit beeld' de gemeenten en andere instellingen adviseren en ondersteunen, om de specifieke aanpak te integreren in het reguliere beleid.

De instellingen spelen in de ketensamenwerking uiteraard een rol van grote betekenis. Zij moeten de oorzaken zien te vinden van cliëntproblemen – zoals schooluitval, werkloosheid, moeilijke opvoedbaarheid, vandalisme en afglijden naar criminaliteit – en daar vervolgens iets aan doen. Maar daarvoor moeten de medewerkers van instellingen cliënten wel weten te bereiken en betrekken. Dat dit bij bepaalde (nieuwe) doelgroepen vaak niet goed lukt, heeft oorzaken op meerdere organisatieniveaus.

Hoe stemmen we de doelstellingen, producten, diensten en activiteiten van de partners zó op elkaar af dat het samenwerkingsverband als geheel meer oplevert dan de som van de deelnemende partners? ECS adviseert en ondersteunt bij de integratie van de specifieke aanpak binnen het reguliere beleid. Het vertrekpunt is: 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.